کم لطفی انسان
  • کم لطفی انسان

                                                 کم لطفی انسان گــفــتـــم  که  رخ  ماهت،  مولا  ز چه  پنهان ...

                                                 کم لطفی انسان گــفــتـــم  که  رخ  ماهت،  مولا  ز چه  پنهان است                                                                    گــفــت  این  غـم  طولان ...

    بیشتر بخوانید