عید ماه خدا،
  • عید اصلی

                                           عید اصلی عیــد فطـر و گـر چه عید  فطرت است              عیــدِ اصـ ...

                                           عید اصلی عیــد فطـر و گـر چه عید  فطرت است              عیــدِ اصــلی در ظــــهـور حجت است ...

    بیشتر بخوانید