فاطمه
  • رایحۀ یاس کبود

    . دلِ هـــســتـــی زِ فـــراق رخ تــو خونـین اســــت                                                      ...

    . دلِ هـــســتـــی زِ فـــراق رخ تــو خونـین اســــت                                                             چــهــرۀ سرخِ شــفــق نــیــــز گواهِ ایــن اســــت گـل نـرگــــس، تویی آن رایـــحـــۀ ...

    بیشتر بخوانید