اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

عارف و صوفی، معرفت از راه عرفان،