دین فطرت،
  • منشأ دین

    منشأ دین نیاز بشر به دین امری بدیهی و غیر قابل انکار است. ضرورت دین از این روی انکار ناکردنی است، که انسا ...

    منشأ دین نیاز بشر به دین امری بدیهی و غیر قابل انکار است. ضرورت دین از این روی انکار ناکردنی است، که انسان ها اجتماعی آفریده شده اند و ...

    بیشتر بخوانید