دو
  • مجموعه دوبیتی های مهدوی

     مجموعه دو بیتی های مهدوی                                        پروانۀ قلبم پـــروانــۀ قلـــبـــم طـــی ...

     مجموعه دو بیتی های مهدوی                                        پروانۀ قلبم پـــروانــۀ قلـــبـــم طـــیـران ســـوی تـو دارد                                        جان حال و هوای گل خوشبوی تو دارد هر ...

    بیشتر بخوانید