درخواست فرج
  • اگر مردم نخواهند ...

    اگر مردم نخواهند ... البته، اینگونه هم نیست که اگر مردمان هیچگاه به دنبال امام زمانشان نرفتند و ظهور او ر ...

    اگر مردم نخواهند ... البته، اینگونه هم نیست که اگر مردمان هیچگاه به دنبال امام زمانشان نرفتند و ظهور او را از خدا نخواستند و کماکان به عناد و سرپیچی خود ادامه دادند، خدای متعال کاری انجام ندهد و به فک ...

    بیشتر بخوانید