دانش دین - دین دانش - دین فرهنگ - فرهنگ اهل بیت - معارف دین - معرفت محوری - زندگی با علم
  • دانش پژوهی در افق دین

    دانش پژوهی در افق دین به قلم: مهندس ابراهیم حنیف نیا کتاب دانش پژوهی در افق دین، در موضوع علم و دانش در ا ...

    دانش پژوهی در افق دین به قلم: مهندس ابراهیم حنیف نیا کتاب دانش پژوهی در افق دین، در موضوع علم و دانش در اسلام، با رویکردی نو در نگرش به دانش و اندیشه، به جامعۀ علمی کشور تقدیم می گردد. ...

    بیشتر بخوانید