دانشگاه
  •  گامی بسوی خدا

      گامی بسوی خدا در کتاب «گامی بسوی خدا»، خداشناسی با تکیه بر مبانی دانش­های وحیانی (کتاب و سنت)، به سبکی ...

      گامی بسوی خدا در کتاب «گامی بسوی خدا»، خداشناسی با تکیه بر مبانی دانش­های وحیانی (کتاب و سنت)، به سبکی متفاوت و با چینش محتوایی نو، در اختیار طالبان توحید خالص قرار گرفته است. این کتاب که 210 صفحه م ...

    بیشتر بخوانید