خدایا
  • شکر نعمت

      شکر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای         نعمت افزون که بی حد است آنم دادهای بـهـره مــنــدم کر ...

      شکر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای         نعمت افزون که بی حد است آنم دادهای بـهـره مــنــدم کردی یارب از تمام نعمتت           بـاز بـنـمــودی بــرایـــم درب های رحمتت   شــکــر درگـــا ...

    بیشتر بخوانید