اشک ریختن
  • اشک

    اشک اشـک چشم از سوز دل دارد نشـان              سـوز دل گـر نیست دل را  دل مـدان چشم اگر ریزان نباشد چشم   ...

    اشک اشـک چشم از سوز دل دارد نشـان              سـوز دل گـر نیست دل را  دل مـدان چشم اگر ریزان نباشد چشم  نیست         چشمه گر جوشان نباشد  چشمه نیست ...

    بیشتر بخوانید