اردیبهشت ۰۲, ۱۴۰۰

عارف و صوفی، معرفت از راه عرفان،