اردیبهشت ۰۲, ۱۴۰۰

خسارت بشر در عقب افتادگی از تمدن